Oznámení o konání valné hromady LUBSTAR, a.s.

21.05. 2014

Představenstvo akciové společnosti:

LUBSTAR, a.s.

sídlo: Zlosyň č.p.166, PSČ 277 44

IČO: 27076601

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 9946

(dále jen „společnost“)

svolává řádnou valnou hromadu SPOLEČNOSTI. Valná hromada společnosti se uskuteční:

Místo konání valné hromady: Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. na adrese Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00, 1. patro.

Datum a hodina konání valné hromady: 25. června 2014 v 11.00 hodin.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 09.30 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných: A) jméno a bydliště nebo sídlo, B) jméno a bydliště nebo sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, C) čísla akcií, D) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;

2. Volba orgánů valné hromady;

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2013 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;

4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2013 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;

5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013;

6. Rozhodnutí o určení auditora;

7. Rozhodnutí o rozdělování zisku;

8. Rozhodnutí o změně stanov formou přijetí nového úplného znění stanov

9. Odvolání a volba členů představenstva;

10.Odvolání a volba členů dozorčí rady;

11.Schválení smluv o výkonu funkce pro členy představenstva a členy dozorčí rady a Schválení pracovních smluv Ing. Daniela Kühnla, Ing. Jaroslava Odnohy, Ing. Michala Odnohy a Ing. Jitky Kühnlové;

12.Ostatní- Zhodnocení dosavadní činnosti představenstva společnosti.

13.Závěr

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADYZdůvodnění:

Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2013. Tuto zprávu vezme valná hromada společnosti na vědomí.K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADYZdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2013. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2013, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.

K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADYNávrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2013.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti.

K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADYNávrh usnesení:

Účetní závěrku Společnosti za rok 2013 ověří společnost K audit s.r.o., IČ 265 02 844, se sídlem Praha 2, Kunětická čp. 2534, PSČ 120 00.

Zdůvodnění:

V souladu s právními předpisy je třeba účetní závěrku společnosti nechat ověřit auditorem.

K BODU 7. PROGRAMU VALNÉ HROMADYNávrh usnesení:

Zisk společnosti určený v účetní závěrce společnosti za rok 2013 bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Viz. bod. 5. této pozvánky. Zisk nebude rozdělen mezi akcionáře.

K BODU 8. PROGRAMU VALNÉ HROMADYNávrh usnesení:

Schvaluje se předložené nové úplné znění stanov společnosti.

Společnost rozhodne o změně stanov společnosti, a to ve formě nahrazení dosavadních stanov novým úplným zněním stanov v souladu s právní úpravou vyplývající ze zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).Zdůvodnění:

Důvodem přijetí nového úplného znění stanov společnosti je splnění požadavku § 2 odst. 1 zákona č. 134/2013 Sb. souvisejícího se zákonnou změnou formy akcií a dále požadavku § 777 odst. 2 zákona o obchodních korporacích na přizpůsobení stanov nové právní úpravě účinné od 1.1.2014.Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov ve lhůtě ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady. Do návrhu změny stanov může každý akcionář nahlédnout v sídle společnosti po předchozí domluvě na tel.: +420 720 305 361 nebo e-mailu: daniel.kuhnl@lubstar.cz .

K BODU 9. PROGRAMU VALNÉ HROMADYNávrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce tyto členy představenstva:Valná hromada odvolává tyto členy představenstva:

a) Ing. Jaroslav Odnoha, dat. nar. 29. února 1960, bytem Obříství 239, PSČ 277 42;

b) Ing. Daniel Kühnl, dat. nar. 20. května 1971, bytem Nepomuk, Nábřeží 219, PSČ 335 01;

c) Michal Odnoha, dat. nar. 19. července 1984, bytem Statenice, Úvozová 321, PSČ 252 62.Valná hromada jmenuje členy představenstva:

a) Ing. Jaroslav Odnoha, dat. nar. 29. února 1960, bytem Obříství 239, PSČ 277 42;

b) Ing. Daniel Kühnl, dat. nar. 20. května 1971, bytem Nepomuk, Nábřeží 219, PSČ 335 01;

c) Michal Odnoha, dat. nar. 19. července 1984, bytem Statenice, Úvozová 321, PSČ 252 62.Zdůvodnění:

Odvoláním a volbou členů představenstva sjednotit funkční období všech členů představenstva a členů dozorčí rady a uvedením délky funkčních období do souladu se zněním stanov.

K BODU 10. PROGRAMU VALNÉ HROMADYNávrh usnesení:

Valná hromada odvolává z funkce tyto členy dozorčí rady:

a) Ing. Jitka Kühnlová, dat. nar. 4. června 1971, bytem Nábřeží 219, 335 01 Nepomuk;

b) Vít Odnoha, dat. nar. 3. února 1986, bytem Úvozová 321, Černý Vůl, 252 62 Statenice;

c) Oldřiška Odnohová, dat. nar. 29. prosince 1929, bytem Ostravská 620, Letňany, 199 00 Praha 9.Valná hromada jmenuje tyto členy dozorčí rady:

a) Ing. Jitka Kühnlová, dat. nar. 4. června 1971, bytem Nábřeží 219, 335 01 Nepomuk;

b) Vít Odnoha, dat. nar. 3. února 1986, bytem Úvozová 321, Černý Vůl, 252 62 Statenice;

c) Oldřiška Odnohová, dat. nar. 29. prosince 1929, bytem Ostravská 620, Letňany, 199 00 Praha 9.

Zdůvodnění:

Odvoláním a volbou členů dozorčí rady sjednotit funkční období všech členů dozorčí rady a člen představenstva a uvedením délky funkčních období do souladu se zněním stanov.

K BODU 11. PROGRAMU VALNÉ HROMADYNávrh usnesení:

Schvalují se předložené smlouvy o výkonu funkce členů představenstva.

Schvalují se předložení smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady.

Schvalují se předložené pracovní smlouvy Ing. Daniela Kühnla, Ing. Jaroslava Odnohy, Ing. Michala Odnohy a Ing. Jitky Kühnlové.

Zdůvodnění:

Jedná se o smlouvy o výkonu funkce, které reagují na novou právní úpravu a zohledňují všechny aspekty výkonu funkce členů představenstva a členů dozorčí rady včetně odměňování. Dále se schvalují pracovní smlouvy některých zaměstnanců.

K BODU 12. PROGRAMU VALNÉ HROMADYZdůvodnění:

Zhodnocení dosavadní činnosti představenstva společnosti.Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2013AKTIVA v tis. Kč PASIVA v tis. Kč

Dlouhodobý majetek: 54.591 Vlastní kapitál: 55.523

Oběžná aktiva: 115.759 Cizí zdroje: 116.051

Časové rozlišení: 1.385 Časové rozlišení: 161

Aktiva celkem: 171.735 Pasiva celkem: 171.735

HV za účetní období: 641Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, pokud zákon ukládá její zpracování, a to lhůtě ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to po předchozí domluvě na tel.: +420 720 305 361 nebo e-mailu: daniel.kuhnl@lubstar.czPředstavenstvo společnosti LUBSTAR, a.s.Zde se nachází účetní uzávěrka:

http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/rozvaha-2013.pdf

http://www.lubstar.cz/upload/files/cs/vykaz-zisku-a-ztraty-2013.pdf