Oznámení o konání řádné VH LUBSTAR, a.s.

06.05. 2015

Představenstvo akciové společnosti:

LUBSTAR, a.s.

sídlo: Zlosyň č.p.166, PSČ 277 44

IČO: 27076601

zapsané v obchodním rejstříku vedeném

u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 9946

(dále jen „společnost“)

svolává valnou hromadu společnosti. Valná hromada společnosti se uskuteční:

Místo konání valné hromady: Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. na adrese Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00, 1. patro.

Datum a hodina konání valné hromady: 10. června 2015 v 11.00 hodin.

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat v místě konání valné hromady od 10.30 hodin. U přítomných akcionářů zapíše společnost do listiny přítomných: A) jméno a bydliště nebo sídlo, B) jméno a bydliště nebo sídlo zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, C) čísla akcií, D) jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování.

Program jednání:

1.Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady;

2.Volba orgánů valné hromady;

3.Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2014 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku;

4.Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku;

5.Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014;

6.Rozhodnutí o určení auditora;

7.Rozhodnutí o rozdělování zisku;

8.Rozhodnutí o změně stanov;

9.Ostatní - Zhodnocení dosavadní činnosti představenstva společnosti;

10.Závěr.

K BODU 3. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:

Představenstvo společnosti podá zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014. Tuto zprávu vezme valná hromada společnosti na vědomí.

K BODU 4. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:

Dozorčí rada společnosti podá zprávu o své činnosti za rok 2014. Dozorčí rada dále valnou hromadu seznámí se závěry přezkoumání účetní závěrky a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2014, ze strany dozorčí rady. Tuto zprávu dozorčí rady vezme valná hromada společnosti na vědomí.

K BODU 5. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku společnosti za rok 2014.

Zdůvodnění:

Účetní závěrka je zpracována v souladu s právními předpisy a podává věrný obraz o ekonomickém a účetním stavu společnosti.

K BODU 6. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Účetní závěrku Společnosti za rok 2015 ověří společnost K audit s.r.o., IČ 265 02 844, se sídlem Praha 2, Kunětická čp. 2534, PSČ 120 00.

Zdůvodnění:

V souladu s právními předpisy je třeba účetní závěrku společnosti nechat ověřit auditorem.

K BODU 7. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení:

Zisk společnosti určený v účetní závěrce společnosti za rok 2014 bude převeden na účet Nerozdělený zisk minulých let.

Zdůvodnění:

Viz. bod. 5. této pozvánky. Zisk nebude rozdělen mezi akcionáře.

K BODU 8. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Navrhuje se rozšíření předmětu činnosti společnosti o novou koncesovanou živnost, a to „Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.“, a proto se navrhuje doplnění této živnosti do stanov společnosti.

Upozornění na práva akcionářů:

Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov v sídle společnosti, a to po předchozí domluvě na tel.: +420 720 305 361 nebo e-mailu: daniel.kuhnl@lubstar.cz , ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady.

Návrh usnesení:

Stanovy společnosti se v čl. III. odst. 3.1 mění následovně:

Předmětem podnikání společnosti je:

a)výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,

b) výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické,

c) silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí.

Stanovy se v čl. XXXII. odst. 32.1. mění následovně:

Toto úplné znění stanov bylo vyhotoveno podle stavu ke dni 10.06.2015.

V záhlaví stanov se uvádí nové datum vyhotovení stanov ke dni 10.06.2015

K BODU 9. PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Zdůvodnění:

Zhodnocení dosavadní činnosti představenstva společnosti.

Hlavní údaje roční uzávěrky za rok 2014

AKTIVA v tis. Kč PASIVA v tis. Kč

Dlouhodobý majetek:56.037 Vlastní kapitál: 58.065

Oběžná aktiva: 121.069 Cizí zdroje: 120.063

Časové rozlišení: 1.326Časové rozlišení: 304

Aktiva celkem: 178.432Pasiva celkem: 178.432

HV za účetní období:2.541

Upozornění na práva akcionářů: Akcionáři mohou v sídle společnosti zdarma nahlédnout do účetní závěrky a zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku; tato zpráva je součástí výroční zprávy, a to lhůtě ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady, a to po předchozí domluvě na tel.: +420 720 305 361 nebo e-mailu: daniel.kuhnl@lubstar.cz .

Představenstvo společnosti

LUBSTAR, a.s.