OMV

OMV

S celkovým obratom 23,3 mld. Euro a počtom zamestnancov 31.398 osôb je OMV jednou z najväčších rakúskych priemyselných spoločností. Výroba a výskum je sústredená predovšetkým v Rakúsku. Rafinériami OMV pretečie za rok viac ako 22,3 mn t. OMV prevádzkuje tiež sieť 4.700 čerpacích staníc v 13 krajinách vrátane Turecka. OMV sa radí k popredným svetovým výrobcom kvalitných olejov a mazív.

OMV – Stratégia 2021

V septembri predložilo v Istanbule nové predstavenstvo OMV novú stratégiu založenú na pilieroch "rast - integrácia - zmena - výkon": Stratégia 2021 "Ziskový rast". V nasledujúcich rokoch sa bude OMV vyvíjať v integrovanú medzinárodnú spoločnosť so zameraním na ropu a plyn, s výrazne vylepšenou ziskovosťou a silným rastom v oblasti ťažby a výroby (Exploration & Production, ďalej len E&P).

Práve aktivity v segmente E&P, teda prieskum a ťažba ropy a plynu, budú podľa novej stratégie zohrávať podstatne dôležitejšiu úlohu. Silný rast bude v rámci skupiny OMV zaznamenaný aj v plynárenskom sektore, ťažbou a prepravou počínajúc a predajom končiac. Plánovaný plynovod Nabucco prepojí trhy OMV od nálezísk zemného plynu v oblasti Kaspického mora a na Strednom východe cez nadväzujúce trhy v Turecku a Rumunsku až po Baumgarten v Rakúsku. Z Baumgartene je potom možné dosiahnuť do celej Európy. Naše portfólio doplní moderné plynové elektrárne. Divízia R&M (Rafinácia a Marketing) zostane aj naďalej dôležitou obchodnou divíziou, jej význam v našom portfóliu však bude relatívne nižší.

Portfólio skupiny OMV sa zameria užším spôsobom a dôraz sa bude klásť na ziskovosť, aby sme sa mohli optimálne vysporiadať s úlohami, s ktorými sa v budúcnosti stretneme.

OMV

Prehľad kľúčových bodov stratégie OMV:

Divízia E&P je hnacím motorom rastu v portfóliu skupiny OMV. OMV venuje zhruba dve tretiny budúcich investícií na prieskum a ťažbu ropy a plynu, pričom základom bude zvýšenie výkonnosti existujúceho portfólia segmentu E&P. Zároveň dôjde k skráteniu časového intervalu medzi objavením nového náleziska a začatím ťažby. Cielená akvizícia zvýši budúci objem ťažby, ale tiež prinesú ďalšie možnosti v oblasti rozvoja a prieskumu nových nálezísk. Posilnenie prieskumnej činnosti zaistia udržateľnosť portfólia E&P a položí základ dlhodobému rastu. Kľúčovými regiónmi E&P sú oblasť Kaspického mora, Stredný východ a Afrika.

Integrované plynárenstvo

V Európe aj Turecku bude naďalej výrazne silnieť predovšetkým obchod so zemným plynom. Zemný plyn je najčistejšie fosílne palivo a bude najdôležitejším zdrojom energie v budúcnosti. Preto získa plynárenský sektor v rámci skupiny OMV na dôležitosti. OMV bude konať úplne integrovane - od nálezísk plynu cez prepravnú infraštruktúru a skladovanie až po distribučné kanály. Plyn v surovom stave dodaný divízií E&P z oblastí Kaspického mora, na Strednom východe a v Afrike bude ďalej ponúkaný divízií plynárenstva a energetiky (Gas&Power, G&P). Dôležitú úlohu v celom procese zohrá posilnenie platformy pre obchodovanie so zemným plynom Baumgarten Gas Hub a Central European Gas Hub (CEGH). Premena plynu na elektrinu predĺži hodnotový reťazec a vedľa možnosti obchodovať s plynom poskytne priestor pre ďalšiu dôležitú ziskovú marketingovú platformu v oblasti plynárenstva. Najdôležitejším projektom, v ktorom skupina OMV hrá kľúčovú úlohu, naďalej zostáva plynovod Nabucco, ktorý Európe zabezpečí dlhodobý prísun zemného plynu.

Reštrukturalizácia ropného segmentu v divízii R&M.

Vzhľadom k zmenšovaniu nadväzujúcich trhov pre predaj ropy v Európe dôjde k prehodnoteniu pozície R&M v tomto segmente: v nasledujúcich rokoch divízia zníži svoj majetok až o 1 miliardu EUR. Zároveň bude upravený objem výnosu z produkcie vzhľadom k dopytu trhu po stredných destilátoch a petrochemických surovinách, predovšetkým propylénu. V Petrobrazil bude dokončená modernizácia existujúcich kapacít. Posilnené aktivity v oblasti obchodovania s majetkom vytvorí priestor pre optimalizáciu využívania existujúceho majetku. Osobitný dôraz sa bude klásť na efektívnu správu kapitálu a efektívnosť riadenia nákladov.

Zvýšenie výkonnosti celej skupiny

Pre podporu cesty vedúce k ziskovému rastu spoločnosť spustí OMV ambiciózny program zameraný na zvýšenie výkonnosti, v dôsledku ktorého dôjde do roku 2014 k výraznému rastu ziskovosti. Program sa sústredí najmä na vylepšenie marží, zníženie nákladov a správu kapitálu.

OMV Česká republika, s.r.o.

OMV pôsobí v Českej republike od roku 1991 prostredníctvom OMV Česká republika sro a má svoje sídlo v Prahe. Jadro jej obchodnej činnosti zahŕňa obchod s ropou a ropnými derivátmi v rámci Českej republiky. Medzník v histórii spoločnosti bol dosiahnutý v októbri 2005, kedy OMV Česká republika prevzala čerpacie stanice Aral a dosiahla tak 14% podielu na trhu, vďaka ktorému sa stala lídrom na miestnom trhu. OMV Česká republika nepriamo zamestnáva viac ako 2 000 ľudí prostredníctvom svojej siete 217 čerpacích staníc.

OMV Slovensko, s.r.o.

OMV Slovensko, s. r .o., je dcérskou spoločnosťou rakúskej spoločnosti OMV A.G. WIEN, ktorá je známa výrobou vysoko kvalitných produktov v oblasti spracovania ropy, chémie, výroby umelých hmôt a materiálov, ako aj výstavbou a prevádzkovaním moderných čerpacích staníc. Obchodné aktivity OMV Slovensko je možné rozdelit do dvoch hlavných oblastí. Prvou je výstavba a prevádzka čerpacích staníc OMV a druhou je obchod so zákazníkmi, ktorý zahŕňa obchod s pohonnými hmotami, vykurovacími olejmi, mazivami a ostatnými produktmi. Zákazníkom okrem kvalitných produktov a služieb poskytuje aj odborné poradenstvo, promptné dodávky, technickú pomoc a záruky.

Pozitívne hodnotenie a vnímanie spoločnosti OMV na Slovensku je úzko späté s vysokou kvalitou produktov aj poskytovaných služieb. Okrem kvality sa však kladie dôraz aj na dodržiavanie zásad ochrany životného prostredia.

 

www.omv.czwww.omv-bixxol.czwww.omv.sk