Odvolání řádné valné hromady a Oznámení o konání řádné valné hromady LUBSTAR, a.s.

21.05. 2013

Oznámení o odvolání řádné valné hromady

svolané na 12. 6. 2013

Představenstvo společnosti LUBSTAR, a.s., IČ 270 76 601, se sídlem Zlosyň č.p. 166, PSČ 277 44, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9946 (dále jako „Společnost“), na žádost svého akcionáře,

odvolává svolanou valnou hromadu Společnosti

svolanou původně na den 12. 6. 2013.

Důvod odvolání valné hromady Společnosti na pozdější dobu:

Řádná valná hromada Společnosti svolaná na 12. 6. 2013 se odvolává, a to na základě žádosti akcionáře Společnosti, který dne 17. 5. 2013 osobně doručil Společnosti návrh, aby nejbližší valná hromada projednala personální změny v dozorčí radě Společnosti (odvolání stávajících členů dozorčí rady a jmenování nových členů dozorčí rady).

Představenstvo společnosti LUBSTAR, a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti LUBSTAR, a.s., IČ 270 76 601, se sídlem Zlosyň č.p. 166, PSČ 277 44, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9946 (dále jako „Společnost“), v souladu s § 184a obchodního zákoníku svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.

Místo konání valné hromady: Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o. na adrese Sokolovská 5/49, Praha 8, PSČ 186 00, 1. patro.

Datum a hodina konání valné hromady: 26. 6. 2013 od 10.00 hod.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady

2. Volba orgánů valné hromady

3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti, stavu jejího majetku a účetní závěrce za rok 2012 s návrhem na vypořádání hospodářského výsledku

4. Zpráva dozorčí rady o její činnosti, o přezkoumání účetní závěrky za rok 2012 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku

5. Rozhodnutí o schválení účetní závěrky a vypořádání hospodářského výsledku za rok 2012

6. Rozhodnutí o určení auditora

7. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti

8. Rozhodnutí o rozdělování zisku

9. Změny v obsazení orgánů Společnosti (odvolání a jmenování členů dozorčí rady Společnosti)

10. Projednání provozních otázek

11. Závěr

Prezentace akcionářů proběhne v místě a dnu konání valné hromady od 09:30 hod.

Hlavní údaje účetní závěrky sestavené k 31.12.2012 (v tis. Kč):

AKTIVA

PASIVA

Celkem

172 550

Celkem

172 550

Dlouhodobý majetek

50 293

Vlastní kapitál

55 169

Oběžná aktiva

120 717

Cizí zdroje

117 343

Tržby celkem

361636

Účetní závěrka bude k dispozici k nahlédnutí v den a místě konání valné hromady od 09:30 hod..

Představenstvo LUBSTAR, a.s.